Gemeente Heerde - intrekken verkeersbesluit plaatsen openbare laadpaal - nabij Jan Liefersstraat 15

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Heerde - intrekken verkeersbesluit plaatsen openbare laadpaal - nabij Jan Liefersstraat 15.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde,   Overwegingen ten aanzien van het besluit Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeersweg 1994 (WVW1994) en bij besluit van het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de deelgemeente bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Heerde. Krachtens artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Het op basis van genoemde regelingen genomen verkeersbesluit inzake het instellen van twee parkeerplaatsen voor elektrisch laden, inclusief de plaatsing van een elektrische laadpaal, op de Jan Liefersstraat nabij huisnummer 15. Welke is gepubliceerd in het Gemeenteblad op 14 april 2023, nummer 165257 heeft geleid tot een schriftelijk bezwaar namens een deel van de omwonenden. Na contact de bezwaarmakers is gekozen tot het intrekken van het genoemde verkeersbesluit en het nemen van een nieuw verkeersbesluit aan de Veenweg, welke parallel aan het intrekken van dit verkeersbesluit zal worden gepubliceerd. Gelet op: •de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb); •artikel 15, lid 1 WVW 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; Overwegende: •het gepubliceerde verkeersbesluit met publicatiedatum 14 april 2023, nummer 165257 zal worden ingetrokken; •gelet op het bezwaarschrift dat tegen dit verkeersbesluit is ingediend; •gelet op de in overeenstemming met bezwaarmakers beoogde oplossing in de vorm van parkeerplaatsen voor elektrisch laden aan de Veenweg; •dat de nieuwe locatie van de laadpaal in overeenstemming is met de bezwaarmakers; •dat deze beoogde nieuwe locatie middels een separaat verkeersbesluit zal worden gerealiseerd •dat hiermee nut en noodzaak van het in te trekken besluit zijn vervallen; •dat hiermee gehoor wordt gegeven aan de bezwaren van omwonenden tegen de in dit besluit beoogde maatregelen; •dat door het aanwijzen van een nieuwe locatie voor de laadpaal de belangen van zowel de bezwaarmakers als de aanvrager wordt tegemoet gekomen; •dat de beoogde nieuwe locatie aan de Veenweg technisch haalbaar is waardoor er geen technische noodzaak is toch aan de Jan Liefersstraat de laadpaal te realiseren; •dat de maatregel, gelet op artikel 2, eerste lid, van de WVW 1994, strekt tot: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; •dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel en dat hierover positief is geadviseerd;     Besluit: •Het verkeersbesluit van 14 april 2023, nummer 165257 te weten ‘Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen aan de Jan Liefersstraat 15 te Heerde’ in te trekken; •dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad op Overheid.nl.   Bij vragen omrent dit besluit kan contact opgenomen worden met de gemeente Heerde via het algemene telefoonnummer 0578 69 94 94. Iedereen wiens belang rechtstreeks is betrokken bij dit verkeersbesluit kan tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde. Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan: •het Publiekscentrum en team Realisatie (binnen- en buitendienst) van de gemeente Heerde; •Vattenfall (concessiehouder voor plaatsing van openbare laadpalen in de gemeente Heerde) •de teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 27-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. 73b1f1681323844ae36baae177a51399

Gerelateerde berichten