Verkeersbesluit instellen 30 km/u Kommerseweg tussen de Veldweg en de 1e Hoornerveenseweg te Heerde

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit instellen 30 km/u Kommerseweg tussen de Veldweg en de 1e Hoornerveenseweg te Heerde.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde,Gelet op:•artikel 15, lid 1 en artikel 18 lid 1 WVW 1994;Overwegende:•dat op de Kommerseweg een maximumsnelheid van 60 km/u geldt;•dat de Kommerseweg een weg in het buitengebied van het dorp Heerde is; •dat de Kommerseweg ter hoogte van de 1e Hoornerveenseweg en de Veldweg een andere functie heeft dan het resterende gedeelte;•dat de Kommerseweg naast een doorgaande verkeersfunctie ook een verblijfsfunctie heeft ter hoogte van de 1e Hoornerveenseweg en de Veldweg;•dat er diverse sportverenigingen aan de Kommerseweg zijn gelegen, waardoor er relatief veel kinderen gebruik maken van de Kommerseweg; •dat er detailhandel zit aan de Kommerseweg, met een verkeersaantrekkende werking; •dat het daarom wenselijk is de maximumsnelheid op de Kommerseweg tussen de Veldweg en 1e Hoornerveenseweg te verlagen naar maximum 30 km/u; •dat uit de snelheidsgegevens van de gemeente blijkt dat de huidige V85 op dit weggedeelte met circa 40 km/u al ruim onder de geldende maximumsnelheid van 60 km/u ligt; •dat de gemeente de bevoegdheid heeft om de maximum snelheid te wijzigen op een weg door middel van het nemen van een verkeersbesluit;•dat behalve een snelheidsverlaging er ook aanvullende maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te vergroten;•dat de voordelen die dit besluit met zich meebrengen in vergroting van het verkeersveiligheidsgevoel, de gebruikersvriendelijkheid en het sportpotentieel, zwaarder wegen dan het eventuele rijtijdverlies dat kan optreden door het verlagen van de maximum snelheid;•dat de Kommerseweg in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Heerde;•dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;•dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel en dat hierover geen positief advies is afgegeven;•dat de uitvoering van het verkeersbesluit geschiedt door het aanbrengen van de verkeersborden A01-30, conform bijbehorende locatieschets. Besluit:•door het plaatsen van verkeersborden conform A1-30 van Bijlage I van het RVV 1990, op de Kommerseweg tussen de 1e Hoornerveenseweg en de Veldweg te Heerde een maximumsnelheid van 30 km/u toe te wijzen;•door het verplaatsen van het verkeersbord conform A0160zb_BB15-2 van Bijlage I van het RVV 1990, naar het kruispunt Kommerseweg-1e Hoornerveenseweg wordt de zestigzone verplaatst naar de nieuw geldende grens; •door het plaatsen van een verkeersbord conform A0160zb van Bijlage I van het RVV 1990, aan de Kamperzijweg;•door het verplaatsen van verkeersbord E1 van Bijlage I van het RVV 1990 op de kruising 1e Hoornerveenseweg-Kommerseweg tot na het kruispunt de weggebruiker effectiever wordt gewezen op het betreffende verkeersbord;•dat dit verkeersbesluit in werking treedt de dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad op Overheid.nl.Locatieschets Kommerseweg tussen de Veldweg en de 1e HoornerveensewegBelanghebbenden bij dit verkeersbesluit kunnen tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde.Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan: •het Publiekscentrum van de gemeente Heerde;•team Realisatie (binnen- en buitendienst) van de gemeente Heerde;•BOA’s van de gemeente Heerde;•de teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. gmb-2023-191877

Gerelateerde berichten