Ontwikkeling Regionale fietsroute F50

Epe - De Regionale fietsroute F50 is een veilige, schone, gezonde fietsverbinding, die de bereikbaarheid van regio’s, steden en dorpskernen verbetert. Een goede ontwikkeling nu we zien dat de A50 en de aansluiting met de A28 dichtslibben en de verkeersdruk toenemen op onderliggend wegennet. De gemeente Epe wil (elektrisch) fietsen stimuleren voor scholieren, woon-werkverkeer en recreanten. Het streven is het fietsen aantrekkelijker, veiliger en sneller te maken. Een fietsroute waar je als fietser voorrang hebt en door kan fietsen. De ontwikkeling van de F50 draagt positief bij aan: mobiliteit, gezondheid, veiligheid, economie, woningbouwontwikkeling, energietransitie en recreatie. Ontwikkeling Regionale fietsroute F50 Apeldoorn Zwolle De provincie Gelderland, regio’s Stedendriehoek en Zwolle, het Rijk en gemeenten, waaronder de gemeente Epe, werken gezamenlijk aan de ambitie het fietspad als geheel te realiseren. Het F50 - trac&é als geheel, kent in de uitwerking met maatwerk momenteel de volgende deeltrajecten. Op 23 maart stond de informatienota over het project op de agenda onder ingekomen stukken van de raad.Apeldoorn-gemeentegrens Epe Gemeente Apeldoorn draagt de zorg voor de realisatie van dit gedeelte. Zij heeft besloten de hoge ambitie voor de fietsroute los te laten en heeft in afstemming met Epe het ontwerp aangepast. Mede gezien deze ontwikkeling zijn we voornemens een subsidieaanvraag in te dienen voor het deel Vaassen-Apeldoorn (vanaf de Laan van Fasna tot aan gemeentegrens met een lengte van circa 900 meter).Vaassen-Epe Dit deeltraject loopt vanaf de Laan van Fasna tot aan Epe en wordt hoogwaardig ontwikkeld met maatwerk waar nodig en mogelijk. Met deze ambitie willen we aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen die op ons afkomen en de mobiliteitsopgave waaronder belangrijke kruisingen zoals: de Laan van Fasna, de Deventerstraatweg en de Eekterweg. Dit vraagt om specifieke aandacht en investeringen. Om het ontwerp van het trac&é ‘tunnel N309 tot aan de gemeentegrens Apeldoorn’ voor de gemeente Epe realiseerbaar te krijgen, heeft er in september 2022 een Value Engineering sessie plaatsgevonden met stakeholders. De input en output van deze sessie vormen mede de basis voor te maken keuzes en verdere uitwerking van de verschillende besproken knelpunten. Hierop volgde een Expertjudgement (verkeerskundige analyse). De bevinden worden nader uitgewerkt en onderzocht op verkeersbewegingen, landelijke inpassing en kostenraming. De verwachting is dat we in de eerste helft van 2023 het ontwerp kunnen presenteren tijdens een informatieavond. Vervolgens kunnen we eind 2023het voorkeursontwerp aanbieden aan de raad. Deeltraject Epe-Epe (N309-Heerderweg) De route gaat hier door of langs de nieuw te ontwikkelen wijken ’t Slath en Zuukerenk. De fietsroute maakt in de voorbereiding tot planvorming van de woningbouwopgave integraal onderdeel uit van deze ontwikkeltrajecten.Deeltraject Epe-Zwolle Voor dit deel van de F50 is de provincie Gelderland in ‘the lead’. De startoverleggen met deelnemende gemeenten zijn afgerond. De eerste stappen in het proces, waaronder het verkennend haalbaarheidsonderzoek worden voorbereid. Samenwerking en contact met stakeholders en betrokkenen Gemeente Epe werkt samen met partners in beide regio’s, provincies en de verschillende gemeenten binnen de Regionale Mobiliteitsagenda. Dit geldt voor de financiële haalbaarheid en de realisatie van een verkeersveilige en toekomstbestendige regionale fietsroute. Er wordt contact gehouden omtrent de voortgang tussen de omgevingsmanager en de diverse stakeholders en betrokkenen. Op het moment dat het Voorlopig Ontwerp gedeeld kan worden, worden stakeholders en betrokkenen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tussentijds wordt de voortgang gedeeld via overleggen, nieuwsberichten op de website en is er telefonisch contact.Hebt u vragen? Onderaan de pagina staan verschillende links met meer informatie. Of stuur een e-mail naar f50@epe.nl.Regionale agenda Mobiliteit De Regionale agenda Mobiliteit is een samenwerking van diverse gemeenten, regio Zwolle, Regio Stedendriehoek en provincies Gelderland en Overijssel, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een goede bereikbaarheid van twee sterke economische regios en de onderlinge gemeenten. De doelen in het Mobiliteitsplan van de gemeente Epe vormen mede de Regionale agenda. Mobiliteitsplan 2022-2032: veilig, gezond en duurzaam De Regionale fietsroute F50 is een essentiële schakel tussen Apeldoorn en Zwolle en verbindt de twee economisch sterke regio’s Stedendriehoek en Zwolle met elkaar. De bereikbaarheid en het stimuleren van fietsgebruik is een van de doelen van het vastgestelde Mobiliteitsplan gemeente Epe, daar horen goede gemeentelijke fietsroutes bij. Het is bedoeld voor scholieren en recreanten, maar ook om forenzen te verleiden te gaan fietsen vanuit onze kernen naar de steden en kan daarmee mogelijk files op de A50 voorkomen of verminderen. Het traject van Apeldoorn naar Zwolle , Links Vlotte en veilige fietsroute Apeldoorn-Epe Nieuwbouw en ontwikkeling Cleantechregio

Lees het volledige artikel bij Gemeente Epe.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Nieuws door Gemeente Epe. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Ontwikkeling Regionale fietsroute F50

Gerelateerde berichten