Provincie Gelderland – omgevingsvergunning van rechtswege verleend –OLO 6766921 - Kamperweg 1 Heerde

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland – omgevingsvergunning van rechtswege verleend –OLO 6766921 - Kamperweg 1 Heerde.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning van rechtswege verlenen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:Voor : nieuwe productielijn en herindelen magazijnLocatie : Kamperweg 1 HeerdeDatum besluit : 21 februari 2023Datum verzending : 21 februari 2023Zaaknummer ODRN: W.Z22.104426.01InwerkingtredingDe vergunning van rechtswege treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:a. de naam en het adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;d. de gronden van het bezwaar.Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.InformatieInformatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.Wilt u meer weten?Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2023.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 08-06-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. prb-2023-2059

Gerelateerde berichten